Κ. Καραμανάβης

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1862-1991) 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

1

Ευαγ. Βασίλειου

Επιδημιολογία εμφράγματος μυοκαρδίας

 

 

2

Ευαγ. Βασίλειου

Ψυχολογικά προβλήματα της εφηβικής ηλικίας

 

 

3

Παντ. Βυσσούλης

Σκέψεις και στοχασμοί ενός γιατρού: Α' η φάση, η ζωή η εξέλιξη. Β' η ευτυχία, ο μόχθος, η άσκηση. Γ' πολιτικό κοινωνικό όραμα και ζωή

Αθήνα

1989

4

Ανασ. Κούκος

Πεθαίνοντας στην άσφαλτο (τροχαία ατυχήματα).

 

 

5

Ανασ. Κούκος

Παίρνετε πολλά φάρμακα; κινδυνεύει η υγεία σας

Αθήνα

1985

6

Ανασ. Κούκος

Στοιχεία προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής παρακολουθήσεως των χει­ρουργικών αρρώστων

Αθήνα

1986

7

Δημ. Ι. Πετρίτσης

Εγκόλπιον Διαιτητού

Τυπογραφείο Φίστα, Έδεσσα

1934

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ

1

Γεωρ. Γεωργιάδης

Το Μιξόγλωσσον εν Μακεδονία ιδιώματι και η Εθνολογική κατάστασις των ομιλούντων Μακεδόνων

Εδεσσα

1948

2

Δήμητρα Κοκκινίδου

Η Προϊστορία στο χώρο του νομού Πέλλας. Κατοίκηση και φυσι­κό περιβάλλον στη νεολιθική και την εποχή του χαλκού

Εδεσσα

1990

3

Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου

Μας ναός εν Εδέσση Μακεδονίας (Βοδενοίς) και 14 επι­γράμματα (μετά τριών πινάκων). Μετατύπωσις εκ του ΙΒ τόμου της «Αθηνάς»

Τυπο­γραφείο Αδελφών Πέρρη Αθήνα

1900

4

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Η Ελληνική γλώσσα και αϊ διάλεκτοι αυτής. Συμβολή εις την γλωσσολογία

Θεσσαλονίκη

1988

5

Φ. Πέτσας

Αρχαιότητες και Μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας 1965. Ανάτυπον εκ των χρονικών του «Αρχαιολογικού Δελτίου» , Τόμος 23 (1968)

Αθήναι

1969

6

Φ. Πέτσας

Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967. (Ανάτυπον εκ του θ' Τόμου των «Μακεδό­νικων»,

Θεσσαλονίκη

1969

7

Φ. Πέτσας

Ανασκαφαί Εδέσσης

Α.Α.Α

1969

8

Αγγ. Σ. Ποιμενίδης

Ιστορικά και Αρχαιολογικά θέματα γύρω από την Αλεξανδρούπο-Λη.1963. [Από τον λόγιο Θανάση Α. Αποστολίδη συγκεντρώθηκε το σκόρπιο συγγραφι­κό έργο του Αγγελλου Ποιμενίδη, καταγράφηκε και χωρίστηκε σε 13 ανέκδοτους τό­μους. Σε κάθε τόμο στο εξώφυλλο, εκτός από τον τίτλο, υπάρχει το σκίτσο του Π. Μη-τηλέτση και ένδειξη: Επιμέλεια- έκδοση Θανάση Α. Αποστολίδη, Αλεξανδρούπολη, 1988. Και οι 13 τόμοι αναλυτικά έχουν τους παρακάτω τίτλους: Αγγέλου Σ. Ποιμενίδη, τόμος Α' Ιστορικά και αρχαιολογικά θέματα γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Ανατύπω­ση β. Τόμος Β', Ιστορία της Θράκης, ο καπετάν Νικ. Κεφάλας. Ιστορήματα και σκέψεις γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Από την αρχαία Σάλι στη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Τόμος Γ', Κυνηγετική θρακιώτικη λαογραφία. Ποιήματα. Τόμος Δ', Κυνηγετικά θησαυ­ρίσματα. Τόμος Ε, Μονές - Πατάκια και καταφύγια θηραμάτων. Τόμος ΣΤ,' Για τον Γκια-ούρ- Αντά. Για το αγριοκάτσικο Σαμοθράκης, για το ζαρκάδι, για το τσακάλι, για τη βύ-θρα, για το ορτύκι, για το σκύλο. Τόμος Ζ', Αρθρα γύρω από το κυνήγι. (Μέρος Α'). Τό­μος Η', Αρθρα γύρω από το κυνήγι. (Μέρος Β'). Τόμος θ,' Ανταποκρίσεις - Ημερολόγιο. (Μέρος Α'). Τόμος Γ, Ανταποκρίσεις - Ημερολόγιο. (Μέρος Γ'). Τόμος ΙΑ,' Ανταποκρί­σεις - Ημερολόγιο (Μέρος Γ'). Τόμος ΙΒ', Ανταποκρίσεις - Ημερολόγιο. (Μέρος Δ') Τό­μος Ι Γ,' Σημειώσεις]

 

 

9

Ν. Τσαϊλακόπουλος

Η Ιδρυση και ο εμπλουτισμός του αρχαιολογικού Μουσείου της Εδέσσης

θεσσαλονίκη

1986

10

Ι. Μ. Χαρίτος

Εδεσσα (αρχαιολογικά - ιστορικά - λαογραφικά Εδέσσης). Τχ. Α',  (Πολυγραφημένο).

Αθή­να

1974

11

Αν. Χρυσοστόμου

Η αρχαία Εδεσσα  χ.χ. εκδ. (φυλλάδιο).

θεσσαλονίκη

 

12

Αν. Χρυσοστόμου

Τιμητική επιγραφή από την Εδεσσα. [Ανάτυπο]

θεσσαλονίκη

1986

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

 

 

 Γ. Χ. Βασιλειάδης

Σύντομοι οδηγίαι δια τους ιχθυοκαλλιεργητάς εντός γλυκέων υδά­των ιχθύων πέστροφας. Εκδ. Α',

Αθήνα

1969

 

Ι. Αθ. Παπαιωάννου

Φυτώρια - Οπωρώνες.

Τυπογραφείο Δημ. Στουγιαννάκη, Εδεσσα

χ.χ.εκδ.

 

Τριαν. Τριανταφυλλίδης

Σύντομες οδηγίες για τους σηροτρόφους

Τυπογραφείο Φίστα , Εδεσσα

χ.χ. εκδ.

 

Γεωρ. Ι Χατζητζίβας

 Πρακτικαί συμβουλαί προς τους σηροτρόφους δια την επιτυχίαν των εκτροφών των

Τυπογραφείο Φίστα, Εδεσσα

χ.χ. εκδ.

 

Χρ. Σ. Χρηστίδης καθηγητής

 Το πηδάλιον της Σηροτροφίας

[Τυπο­γραφείο Α.Γ. Γούναρη, Βέροια, 1918].

Εδεσσα

1926

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

Δ.Π.[= Δημ. Πλαταρίδης

Εκθεσις της κατά την επαρχίαν Βοδενών διανοητικής ανα­πτύξεως. Εκ του γραφείου του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Βοδενών.

Τύποις Βουτυρά και Σια, Κωνσταντινούπολις

1874

 

Μακεδονική Εκπαιδευτική

Εταιρία

Εκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου δια το έτος 1928

Τύποις αδελφών Λεοντιάδη, Αθήνα

 

 

 

Γυμνάσιον θηλέων Εδέσσης Μια πενταετία 1969-1973

 

1973

 

Σπ. Πίσπερης

 Η διδασκαλία των ποιημάτων

Τυπογραφείον Καστρινάκη και Γεωργαντά, θεσσαλονίκη

1932

 

Εκπαιδευτήρια Σεκέρη

Τα πρώτα μου φτερουγίσματα

Εδεσσα

1963

 

Ρίτσα Δελάκη

Οι γονείς και το παιδί

Αθήνα

1963

 

Κ. Γ. Σταλίδης

Κώδιξ ο το πρώτον συστηθείς άμα τη συστήσει της Ελληνικής σχολής εν τη πολιτεία Βοδενών. Εν έτει ΑΨΠΕ (1872). Φιλοπρόοδος Σύλλογος Εδέσσης «Μέγας Αλέξανδρος

Εδεσσα

1979

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

 

Αγ. Κ. Ανεστόπουλος

Μακεδονικός Αγών1903-1908

Θεσσαλονίκη

1965

 

Αγ. Κ. Ανεστόπουλος

Μακεδονικός Αγών1903-1908 Τόμος Β'

θεσσαλονίκη

 

 

Αγ. Κ. Ανεστόπουλος

Μακεδονικός Αγών1903-1908 Τόμος Γ'

Θεσσαλονίκη

1976

 

Αγ. Κ. Ανεστόπουλος

 Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. 28 Οκτωβρίου 1940.

Θεσσαλονίκη

1971

 

 

Αρριανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου. Μετάφραση Λαζάρου Γαζέπη

Θεσσαλονίκη

1975

 

Ανώνυμος

Τα νέα και παλαιά ονόματα των πόλεων, χωρίων και συνοικισμών του νο­μού Πέλλης.

Τυπογραφείο Στουγιαννάκη, Εδεσσα

1935

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Η διπλωματική και πολιτική θέσις της Ελληνικής Χερσονήσου με τον Βον παγκόσμιον πόλεμον.

Εκδ. Β,Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Επιστολή Βορειομακεδόνος προς τον στρατάρχην Τίτο.

Εκδ. Β', Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Η στρατιωτική ασφάλεια της Ελλάδος

Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Το Ελληνικό πρόβλημα

Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Αι Εδαφικαί Εθνικαί μας διεκδικήσεις Εκδ Β'

Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

 Η προδοσία της Γιουγκοσλαβίας

Αθήνα

1948

 

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Η έκτη φάλαγξ

Αθήνα

1948

 

Ι. Βασδραβέλλης

 Η Εδεσσα. Ιστορία και αγώνες

θεσσαλονίκη

1952

 

Πετ. Ε. Βροζάκης

Πολεμικοί εικόνες 1912-1913

Αθήνα

1914

 

Δημ. Βυζοβίτης

Αγγελής Γάτσος, Ο Εδεσσαίος Αγωνιστής του '21. {Φιλοπρόοδος σύλλογος Εδέσσης, "Μ. Αλέξανδρος"}

Εδεσσα

1974

 

Π. Βυσσούλης

Συμβολή στην διερεύνηση του Μακεδονικού ζητήματος

Αθήνα

1988

 

Π. Βυσσούλης

Ενας Ελληνας στην Κίνα

Αθήνα

1983

 

Π. Βυσσούλης

Ο Μακεδονικός Ελληνισμός. Αγώνες και θυσίες αιώνων

Αθήνα

1989

 

Γ. Δ. Γεωργιάδης

Εθνικά σιαμαία θέματα Μακεδονίας και Κύπρου. Α' μέρος (Πολυγραφημένο)

Εδεσσα

1991

 

Γ. Δ. Γεωργιάδης

Ειδικά σιαμαία θέματα Μακεδονίας και Κύπρου. Β' μέρος {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1991

 

Δημ. Γεωργιάδης

Περιληπτική ιστορία και αρχαιολογία της Μακεδονικής πόλεως Εδέσσης (Βοδενών)

Τυπογραφείον Γ. Στουγιαννάκη, Εδεσσα

1919

 

Αθ. Γιομπλάκης

Χρύσανθος ο εκ Γραμματικού φιλικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπό­λεως. Εκδ. «Μ.Αλέξανδρος»,

Εδεσσα

1972

 

Σωτ. Γκοτζαμάνης

Η πανελλήνιος ιδέα ως δυναμικόν στοιχείον εν τη ιστορία του τε­τάρτου αιώνος π.Χ.

θεσσαλονίκη

1940

 

A. Crisebach

 Ιστορία των Καταρρακτών Εδέσσης. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανι­κού υπό Ε.Ι. Στουγιαννάκη. Εκδ. Γ. και Ε. Στουγιαννάκη [φιλολογική βιβλιοθήκη 1]

Εδεσσα

1923

 

Γ. Δήμιτσας

Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας. Μέρος πρώτο

Αθήνα

1870

 

θεοδ. Γρ. Κανελλόπουλος

Καπετάν Αγρας.Τέλλος Αγαπηνός εθνομάρτυς (1880-1907). Εισαγωγή στο Μακεδoνικό αγώνα

Τυπογραφείον Μυρτίδη, Αθήνα

1958

 

Τίτος Κ. Καράντζαλης - Δημ. Β. Γονής

«Κώδιξ της Αλληλογραφίας» των Βοδενών Αγαθαγγέλου. Αγώνες του Αγαθαγγέλουκατά του Βουλγαρισμού (1870 - 1871). «Δη­μοσιεύματα της Ετ. Μακεδόνικων σπουδών»

Θεσσαλονίκη

1975

 

Αθ. Δ. Κάρτας

Αγρα η Μακεδόνικη εν τη ιστορία. {Χειρόγραφο}.

Αγρας

1941

 

Κ.Γ. Κομπορόζου

28 Οκτωβρίου 1940-45 Ομιλία (Πανηγυρικός. Φιλοπρόοδος Σύλλογος Μ. Αλέξανδρος)

Τύποις Στουγιαννάκη Έδεσσα

 

 

Ευάγ. Κωφός

Η Επανάστασις Μακεδονίας κατά το 1878. {Δημοσιεύματα Ι.Μ.Χ.Α.}

Θεσσαλονίκη

1969

 

Ευάγ. Κωφός

Ο Μακεδονικός Αγώνας στην Γιουγκοσλαβική Ιστοριογραφία

 

 

 

Ξ. Λίβας

Η Αιγηΐς καιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού. Πολιτιστική προήγησις και ακτινοβολία. Φυλετική ενότης, Αμελητέα φυλετικώς η Παρείσδυσις των Σλάβων και των Τούρκων

Αθήνα

1956

 

Ε.Ι. Μαυρουδής

Ο Μακεδόνικος Αγων. Εκδ. Φιλοπρόοδου Συλλόγου ο "Μ. Αλέξαν­δρος»

Εδεσσα

1969

 

Θαν. Μητσόπουλος( Σταύρος)

Το 30ο σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Εκδ. Γ'

Κέδρος, Αθήνα.

 

1980

 

Γεώρ. Μίντοης

Ιστορία του Μακεδονικού ζητήματος (Γενική Ιστορική Επισκόπηση 1870-1990) Εκδ. Β',

Θεσσαλονίκη

1991

 

Δ. Μισυρλής

Η συμμετοχή της Μακεδονίας εις τον υπέρ της ελευθερίας των Ελλή­νων Ιερόν αγώνα του 1821.

Τύποις Μιχ. Τριαντάφυλλου, θεσσαλονίκη

1937

 

Γεωργ. Μόδης

Μακεδονική Ιστορία (Μαργαρίτα).

Αθήνα

1963

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

18μήνεςεθνικοκοινωνικής δραστηριότητας της II Μεραρχίας (Νοέμβ. 1965-Απριλ 1967). {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1967

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

Ελληνοϊταλικός πόλεμος από την άλλην πλευράν του λόφου

Εδεσσα

1978

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

Η πραγματική αλήθεια για το έπος του Σαράντα.

Εκδ. "Λυδία", θεσσαλονί­κη

1987

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

Η πραγματική όψη του 1821. Φως στην πλαστογράφηση της επανάστασης του 1821.

Εκ. "Λυδία,"θεσσαλονίκη

1987

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

 Οι Τούρκοι και Εμείς οι Ελληνες

. Εκδ. "Λυδία", θεσσαλονίκη

1987

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

 Μια αλύτρωτη Ελληνική γη

Εκ."Λυδία," θεσσαλονίκη

1988

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

Οταν οι "Ναζί" πατούσαν την Ελληνική γη

. Εκδ. "Λυδία," θεσσαλονίκη

1989

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

28  Οκτωβρίου 1940. Ολα για την δόξα της Ελλάδος.

Εκδ. "Λυδία", θεσσαλο­νίκη

1990

 

Κ. Ε. Νούσκας υποστράτηγος ε.α.,

 Ενα ηφαίστειο στην Μεσόγειο

Εκδ. "Λυδία", θεσσαλονίκη

1990

 

Marv. Adelaide Walker

Δια της Μακεδονίας ως τις Αλβανικές λίμνες (Οχρίδας και Μολίκης). Μετάφραση Κ. Πύρζα. Εκδ. "Μακεδονολατρικού ομίλου”.

θεσσαλονίκη

1973

 

 Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Γιαννιτσά. Ιστορία και θρύλος. Συμβολή εις την Ιστορίαν της πό­λεως.   {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1968

 

Παν. Δ. Παπαδημητρακόπουλος

Αναδρομή στον Ελληνικό Πόντο. Εκδοση συλλόγου Ποντίων Εδέσσης και περιχώρων «Θεόδωρος Γαβράς»

Εδεσσα

1970

 

Γεωρ. Πιπλικάτσης,

 Το Χρονικό του '40.,. {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1989

 

Ν. Α. Σινόπουλος

 Πέλλα, Εδεσσα, Γιαννιτσά, Αρδέα

Τυπογραφείο Στουγιαννάκη, Εδεσσα,

1948

 

. Κ. Γ. Σταλίδης

Δημήτριος Τρούπκος ένας Εδεσσαίος Αγωνιστής του 1821. Ανάτυπο από το 5ο τεύχος των «Εδεσσαϊκών Χρονικών»

Εδεσσα

1973

 

Κ. Γ. Σταλίδης

 Εδεσσαίοι ζωγράφοι κατά την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας. {Ανάτυπο από το 6ο τεύχος των «Εδεσσαϊκών χρονικών>}.

Εδεσσα

1973

 

Κ. Γ. Σταλίδης

Μια Εδεσσαϊκή διαθήκη του 1874.

 

 

 

Κ. Γ. Σταλίδης

 Η αγία Τριάδα Εδέσσης.

Εδεσσα

1977

 

Κ. Γ. Σταλίδης

 Η προστασία και η αντίδραση του Ελληνισμού της Εδεσσας πριν και μετά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Ανάτυπο από το συμπόσιο «Ο Μακεδονικός Αγώ­νας (ΙΧΜΑ και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα)

θεσσαλονίκη

1987

 

Κ. Γ. Σταλίδης

Η Εδεσσα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας 14ος αι. -1912. Τόμος πρώ τος

Εδεσσα

1988

 

Ευσ. Στουγιαννάκης

 Ιστορία της πόλεως Ναούσης από της ιδρύσεως της μέχρι σήμε­ρον. Κατά ανέκδοτόν σχεδίασμα Δ. Πλαταρίδου. Εκδ. Γ. και Ε. Στουγιαννάκη Φιλολο­γική Βιβλιοθήκη 3>

Εδεσσα

1925

 

Ευσ. Στουγιαννάκης

 Εδεσσα η Μακεδόνικη εν τη ιστορία. Εκδ. Ε. Ι. Στουγιαννάκη (Φιλολογική βιβλιοθήκη 4)

θεσσαλονίκη

1933

 

Γ.Δ.Τζημόπουλος

Οι ταξιδιωτικές μας εντυπώσεις

Κοζάνη

1965

 

Τριαν.Τριανταφυλλίδης

Πολεμικό ημερολόγιο του 1917. {Χειρόγραφο

 

 

 

Γ. Χ. Χιονίδης

 Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδό­νες. Ανάτυπον εκ του ΙΒ' τόμου των «Μακεδόνικων»

θεσσαλονίκη

1972

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

Βίος Οσίας Συγκλητικής. Μετάφραση Παυλίνας Μοναχής

Εκδ. Ι. Μητρόπολης Εδέσ­σης και Πέλλης

 

 

Α.Ι.Β. (Αρχιμ. Ιεροθ. Βλάχος)

 Μιαβραδυά στην έρημο του Αγίου Ορους.

Εκδ. Β', επηυξημένη

θεσσαλονίκη

1979

 

Α.Ι.Β. (Αρχιμ. Ιεροθ. Βλάχος)

Η ποιμαντική καθοδήγηση των μετανοούντων κατά τον Μ. Βασίλειο

Εδεσ­σα

1981

 

Α.Ι.Β. (Αρχιμ. Ιεροθ. Βλάχος)

Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Πατερική θεραπευτική αγωγή. Ιερά μονή τιμίου Σταυρού,

Εδεσσα

1986

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

Ορθοδοξία και Επιστήμη Α'., {Πολυγραφημένο}.

 

Εδεσσα

1978

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

Ορθοδοξία και Επιστήμη Β.',. {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1978

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

Ορθοδοξία και Επιστήμη Γ.',. {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1981

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

Ορθοδοξία και επιστήμη Δ.',.

Εδεσσα

1982

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

Η εμφάνισις της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής εκ Πτολε-μαΐδος Νομού Κοζάνης. Η συνομιλία μετά του ενάρετου Αλεξίου Ανδρεγάκη και τα σύγ­χρονα θαύματα της. Εκδ. Α',

Αυστραλία

1968

 

Γεωρ. Δ. Γεωργιάδης

 Η θεωρία της σχετικότητας στα πλαίσια της σημαντικής Ορθοδοξίας της Ανατολικής Εκκλησίας. {Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα

1988

 

Γεωρ. θ. Γκιάκας

Το αδίκημα του προσηλυτισμού εν Ελλάδι

Τυπογραφείον Δ. Περσίδη, Εδεσσα

1956

 

Β. Γκοτζαμάνης

Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Δυτικός Πολιτισμός

Εδεσσα

1984

 

Β. Γκοτζαμάνης

Πορεία αγάπης και ελευθερίας

Εκδ. Π. Πουρναρά, θεσσαλονίκη

1989

 

Διονύσιος, Μητροπολίτης, Εδέσσης και Πέλλης

Πεντήκοντα οκτώ ραδιοφωνικαί ομιλίαι

θεσσαλονίκη

1956

 

Διονύσιος, Μητροπολίτης, Εδέσσης και Πέλλης

Ακολουθία της Αγίας ενδόξου Νεομάρτυρος Παρθένας της Εδεσσαίας

Αθήνα

1958

 

Διονύσιος, Μητροπολίτης, Εδέσσης και Πέλλης

 Ενενήκοντα τέσσερις, Ποιμαντορικαίεγκύκλιοι. Τεύχος δεύτερο, έτος195-1-1965

Εδεσσα

1961

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

 Εις επαίνον δόξης. Δέκα μικραί ομιλίαι

Εδεσσα

1959

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Η Τριάς των Χριστιανικών αρετών

Εδεσσα

1960

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Ενώπιον της παρούσης εποχής

Εδεσσα

1961

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Ιησούς ο Χριστός

Εδεσσα

1962

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

 Η Αγιάζουσα  εκκλησία

Εδεσσα

1962

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Τέσσερις ομιλίες

Εδεσσα

1963

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Προς διδασκάλους

Εδεσσα

1964

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Δεν έμειναν άνθρωποι

Εδεσσα

1965

 

Διονύσιος Κυράτσος, αρχιμανδρίτης

Διδάγματα εκ των ψαλμών της μετανοίας

Εδεσσα

1965

 

Διονύσιος Κυράτσος, Μητροπολίτης Δράμας

Τρεις λόγοι.

Δράμα

1966

 

Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσσης και Πέλλης

 Αγία νεομάρτυς Χρυσή εκ Χρυσής Αλμωπίας  {Φυλλάδιο}.

Εδεσσα

1965

 

Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσσης και Πέλλης

Εγκύκλιος. [Μονόφυλλο],

 

Εδεσσα

1968

 

 

Κανών παρακλητικός εκ της μετά την άλωσιν νεομάρτυρες. Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας

Εδεσσα

1985

 

Ιγν. θ. Μαδενλίδης, αρχιμανδρίτης

Ακύλας και Πρίσκιλλα

Αθήνα

1974

 

Ν. [= Νικόδημος, Μητροπολίτης Βοδενών],

Αντίδοτον ορθόδοξον εις τον θεοκάπηλον Ισουητισμόν, ήτοι Απάντησις εκ την 612 αριθμ. του Ανατολικού ταχυδρό­μου καταχωσθείσαν ανώνυμου διατριβήν.

 

1862

 

Παντελεήμων Κ. Παπαγεωργίου, Μητροπολίτης

Επιστολή

Αθήνα

1973

 

Παντελεήμων Κ. Παπαγεωργίου, Μητροπολίτης

 Επιστολή 2.

Αθήνα

1975

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Η έκστασις από απόψεως γενικής ψυχολογίας. Ψυχολογία του βάθους και ίδια ψυχολογίας της θρησκείας. Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Γρηγόριος ο Παλαμάς»,

Θεσσαλονίκη

1967

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Η ψυχολογία της θρησκείας ως σύγχρονος πνευματική επιστήμη. Ανάτυ­πον εκ της «θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας», τομ. ΙΒ,

Αθήνα

1968

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Περί την αξιολογίαν του Πεντηκοσταρίου. (Ανάτυπον εκ του περ. «Γρη-γόριος Παλαμάς 1970)

θεσσαλονίκη

1970

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

 Το όνειρον και η ψυχολογία του βάθους

θεσσαλονίκη

1981

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Ψυχοκυβερνητική και Καινή Διαθήκη

θεσσαλονίκη

1988

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Ευσεβείς σκέψεις ενός χριστιανού

θεσσαλονίκη

1989

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

60 τρόποι να κάνετε το STRESS να σας υπηρετεί. Μετάφραση - διασκευή

θεσσαλονίκη

1990

 

Παναγ. Φραγκάκος θεολόγος

Ακολουθία του εν αγίους πατρός ημών Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου

Αθήνα

1975

 

Ιωήλ Φραγκάκος, αρχιμανδρίτης

Ακολουθία και Βίος του αγίου Μεγαλομάρτυρας Χρστοφόρου ψαλλομένη τη θ' του Μαΐου Μηνός.

Αθήναι

1979

 

Ιωήλ Φραγκάκος, αρχιμανδρίτης

Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Κυριακού του αναχωρήτου

Εδεσσα

1987

 

Ιωήλ Φραγκάκος, αρχιμανδρίτης

Βίος και Ακολουθία της Οσιας μητρός ημών Συγκλητικής ψαλλομένης τη Ε' Ιανουαρίου μηνός

Εδεσσα

1988

 

Ιωήλ Φραγκάκος, αρχιμανδρίτης

Σύντομος Βίος και χαιρετιστήριον οίκον εις τον άγιο ιερομάρτυρα και ισαπόστολον Κοσμάν τον Αιτωλόν.

Εδεσσα

1989

 

Ιωήλ Φραγκάκος, αρχιμανδρίτης

 Βίος και Ακολουθία Αγίαςτηςμεγαλομάρτυρας Βάσσης της Εδεσσαίας και τω τέκνων αυτής Αγάπιον θεογνίω και πιστών.

Εδεσσα

1990

 

Γερμανός Χρηστίδης, αρχιμανδρίτης

θεολογία του Αριστοτέλους

Εκδ. Γ και Ε Στου-γιαννάκη (Φιλολογική βιβλιοθήκη 2). Εδεσσα

1923

 

Χρυσόστομος Ν. Κακουλίδης, αρχιμανδρίτης

Ελεύθερα πνευματικά θέματα

Βέροια

1980

 

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Σκέψεις και προτάσεις για μια νέα ποιμαντική. (Σχεδιάσματα).

Εδεσσα

1986

 

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Απόψεις

Εδεσσα

1988

 

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Η θέση των Λαϊκών στην εκλογή των ποιμένων της Εκκλησίας

Εδεσσα

1988

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

 

Δαμ. Αμανατίδης

Εμβόλιμα, Ποιήματα

 

1971

 

Δαμ. Αμανατίδης

Μυστική ενατένιση μηρός στους καταρράκτες της Εδεσσας

 

1974

 

Δαμ. Αμανατίδης

Τερμίτες, Ποιήματα

 

1976

 

Δαμ. Αμανατίδης

 Κακτοειδή, Ποιήματα.

 

1977

 

Δαμ. Αμανατίδης

Ταεγκελάδια. Ποιήματα

 

1978

 

Δαμ. Αμανατίδης

Ουκ εστίν άλλος

 

1980

 

Δαμ. Αμανατίδης

Χαρακιές. Ποιήματα

 

1981

 

Δαμ. Αμανατίδης

Υπογραμμίζω. Ποιήματα

 

1983

 

Δαμ. Αμανατίδης

Παλατινή ανθολογία. Επιγράμματα

 

1990

 

Δημ. Αθ. Αθανασιάδης

Ο Πυρρίχιος χορός. Σερα-τρομαχτός. Ιστορική ανάλυσις -Συμβολή εις την Λαογραφίαν.

Εδεσσα

1975

 

Δημ. Αθ. Αθανασιάδης

Οι μωμόγεροι (στο Δυτικό Γιαννιτσών). Αναβίωση παραδοσιακών ποντια­κών εθίμων

Γουμένισσα

1982

 

Δημ. Αθ. Αθανασιάδης

Οι Πόντιοι ευεργέται των Κοτυώρων και η οικογένεια Χατζηγεωργίου Γεραντίδου.

Γουμένισσα

1981

 

Ξ. Κ. Ακογλου [=Ξένος Ξενίτας],

Από τη ζωή του Πόντου. Λαογραφικά Κοτυώρων.. [Υπηρέτησε σαν στρατιωτικός στην Εδεσσα].

Αθήνα

1939

 

Β. Βαφειάδης

 Καλαμένια φλογέρα. Ποιήματα

Τυπογραφείο Στουγιαννάκη, Εδεσσα

1932

 

Δ. Γεωργιάδης

Ε.Ε.Ε. Εθνική ΕνωσιςΕλλάς. [Ποιήματα].

Εδεσσα

1933

 

Σ. Ηλ. Γεωργακόπουλος

Στον καιρό του αποκλεισμού

Τυπογραφείο Γ. Στουγιαννάκη, Εδεσσα

χ.χ.εκδ.

 

Τάκης Γκόντης[= Χρ. Τότλης],

. Εκείνη ο Χριστός και ο ένας. Διηγήματα

θεσσαλονίκη

χ.χ.εκδ.

 

Τάκης Γκόντης[= Χρ. Τότλης],

 Η πολιτεία με τα 4 παράθυρα. Μυθιστόρημα

Εκδ. θεωρία, Αθήνα

1986

 

Α. Αθ. Γουσιόπουλος

Το Γραμματικό της Επαρχίας Εδεσσας του νομού Πέλλας

Εδεσσα

1986

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

Οι Εδεσσαίοι. Πράξεις τρείς

Αθήνα

1909

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

 Βραβευμένα στρατιωτικά διηγήματα

θεσσαλονίκη

1921

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

Μακεδόνες (Ρωξάνη). Δράμα πρωτότυπον. Πράξεις τρεις

Αθήνα

1936

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

 Κριτές, κρινόμενα - κρίματα.

Αθήνα

1939

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

Γυναίκες - Αγγελοι (Ραψωδίες 4).

Αθήνα

1958

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

 Τάδε έφη Τειρεσίας (Η κίτρινη φυλή και το μέλον των ανθρώπων).

Αθήνα

1960

 

Νεόκοσμος {Γρηγοριάδης},

Οι πρωτομάρτυρες της Προσφυγιάς. Τραγωδία φρίκης. Πράξεις 3

Αθήνα

1964

 

Γ. Δανέζης

Καλόανδρος Πιστός. Ενα μυθιστόρημα του 17ου αιώνα και το πρότυπο του. Συγκριτική μελέτη

Εκδ. Πουρναρά, θεσσαλονίκη

1989

 

Π. Σ. Δέλτα

 Στα Μυστικά του Βάλτου. Πρώτη έκδ.

βιβλιοπωλείο «Εστίας»

1937

 

Π. Ζιώτας

Τρεις χαρούμενες σχολικές γιορτούλες

Εδεσσα

1960

 

Π. Ζιώτας

Δυο ιστορικά δράματα.

Εδεσσα

1961

 

Π. Ζιώτας

 Παραδοσιακά τραγούδια από τη Δυτική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

1983

 

Π. Ζιώτας

Παραμύθια του Αντερσεν

θεσσαλονίκη

χ.χ., εκδ

 

Αννα Καρανικόλα

Ποιήματα. {Χειρόγραφο}.

 

 

 

Τάσος Κάρτας

Ασκηση συναγερμού, (επτά ποιήματα στρατιωτικής θητείας και ένα εμβόλιμο).

Αρνισσα Εδεσσας

1980

 

Τάσος Κάρτας

Σπονδή στην επικοινωνία. (Ποιήματα).

Αρνισσα Εδεσσας

1981

 

Αλ. Κιστογλίδης

Η πολιτεία των 5 και άλλα διηγήματα{ Πολυγραφημένο}.

Εδεσσα,

1968

 

Αλ. Κιστογλίδης

Νοσταλγικές ημέρες ιδανικό ο άγνωστος παράγοντας για τη θεμελίωση μιας πολιτείας

θεσσαλονίκη

1973

 

Γ. Π. Καμπορρόζος

Μάσκες. Σατυρικά γυμνάσματα

θεσσαλονίκη

1950

 

Μιχάλης Κολέσης

Γαρμπής. (Μυθιστόρημα),

θεσσαλονίκη

1970

 

Μόδ. Ι. Κορδής

 Κτύπα το άδικο. Ποιήματα

 

1973

 

Ι.Β. Κωτσάκης

Ουαί ημιν Γραμματείς υποκριταίκαι φαρισαίοι!!! (Η ζωή χωρίς βιτρίνα). Διήγημα.

Αθήνα

1976

 

Μεν. Λουντέμης

Συννεφιάζει

Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα

1944

 

Μεν. Λουντέμης

Γλυκοχάραμα. Διηγήματα

 

 

 

Μεν. Λουντέμης

Ενα παιδί μετράει τ' άστρα. Μυθιστόρημα. Εκδ. Β'

«Δίφρος», Αθήνα

1960

 

Κίμ. Λώλος

Σε πρώτο πρόσωπο. Διηγήματα

Αθήνα

1943

 

Κίμ. Λώλος

Aurhor of Respite [Νέα Υόρκη].

 

1961

 

Κίμ. Λώλος

Under the Citsumstrances  [Νέα Υόρκη].

 

1962

 

Κίμ. Λώλος

  Εδεσσα η Ελληνική. (Δειγματοληψίες). (Τιμητική προσφορά του ΦΟΕ)

Εδεσσα

1991

 

Ηρ. Μάλλωσης

Νύχτα με φως. Δράμα σε τρεις πράξεις

Εκδοτικός οίκος «Αθη­νάς», Αθήνα

1932

 

Ηρ. Μάλλωσης

Ανηφοριά. {Ποιήματα}.

Αθήνα

1939

 

Ηρ. Μάλλωσης

Τηςευτυχίας ο κάμπος. {Ποιήματα}.

Αθήνα

1935

 

Ηρ. Μάλλωσης

Σπασμένα βιολιά. Ποιήματα

Αθήνα

1937

 

Ηρ. Μάλλωσης

Φτερά και αλυσίδες 1940-1944

Εκδότης Αρ. Ν. Μαυρίδης Αθήνα

1945

 

Ηρ. Μάλλωσης

 Εφτά ρίζες και εφτά τετράδια ποίηση. Χρονικό. Ελληνικό βιβλίο

Αθήνα

1979

 

Ηρ. Μάλλωσης

Τα ποιήματα 1927-1977

Μαυρίδης, Αθήνα

1977

 

Ηρ. Μάλλωσης

Η θεομηνία. Κωμωδία. Τρεις πράξεις έξι εικόνες

Αθήνα

1980

 

Κ. Γ. Μαντάς

ΛαογραφικάΠαλλαδαρίουΠρούσαςΜ. Ασίας

Εδεσσα

1983

 

Μ. Μέσκος

Πριν από το θάνατο. Ποιήματα

θεσσαλονίκη

1953

 

Μ. Μέσκος

Μαυροβούνι. Ποιήματα

θεσσαλονίκη

1963

 

Μ. Μέσκος

Τα ανώνυμα

 

1971

 

Μ. Μέσκος

Αλογα στον Ιππόδρομο

Ερμής, Αθήνα

1973

 

Μ. Μέσκος

Ιδιωτικό Νεκροταφείο

 

1975

 

Μ. Μέσκος

Τα ισόβια ποιήματα

 

1972

 

Μ. Μέσκος

Το μαύρο μαντήλι.

 

 

 

Μ. Μέσκος

12 Μάηδες

 

1977

 

Μ. Μέσκος

Τα φαντάσματα της ελευθερίας. Σημειώσεις

Αθήνα

1979

 

Μ. Μέσκος

Κομμένη γλώσσα ονομαστικές ιστορίες

Εκδ. Ερασμος

1979

 

Μ. Μέσκος

Το σπαραγμένο κορμί του Χρήστου Νέπκα. (Τραγούδια)   (Εκτός Εμπορίου)

Αθήνα

1979

 

Μ. Μέσκος

Ανθη στο καταραμένο φίδι

 

1983 εκδ. Β' 1986.

 

Μ. Μέσκος

Διαλογή (επιλογή).

 

1981

 

Μ. Μέσκος

Μαύρο δάσος. Συγκεντρωμένη έκδοση 1981 .(Ποιήματα 1958-1980)

 

 

 

Μ. Μέσκος

Στον ίσκιο της γης.

 

1986

 

Μ. Μέσκος

Παιχνίδια στον Παράδεισο

 

1978 β' εκδ. 1990

 

Μ. Μέσκος

Γνωστοί και φίλοι

 

1987

 

Μ. Μέσκος

Τα δέοντα. Ποιήματα. Μια επιλογή

Εδεσσα

1990

 

Χρ. Μπακίρτσης

Αιώνιες ροπές. Ποιήματα., [Πολυγραφημένο].

Εδεσσα

1991

 

Στράτης Μυριβήλης

Το Βυσινί Βιβλίο. Φυλάκιο Βήτα δύο και άλλα διηγήματα

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα

1959

 

Γεώργιος Νάντσης

Για μια αγάπη (παρμένο από τη σύγχρονη ζωή)

Τύποις Στουγιαννάκη, εν Εδέσση

1924

 

Δημήτρης Αν. Νικολάου

Αγνωστα κριτικά κείμενα του Κ. Χατζόπουλου. (Η συνεργα­σία του με τα «Παναθήναια»). Ανάτυπο .«Τεύχη Ε.Λ.Ι.Α.», τόμος 2ος

Αθήνα

1989

 

Γ. Παλλάς - Π. Ζιώτας

Ο Καπετάν Αγρας και ο Μίγκας. Ιστορικό δράμα και αφήγημα

Εδεσσα

1958

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Χρονογραφήματα  {Πολυγραφημένο}.

θεσσαλονίκη

1988

 

Στυλ. Ε. Παπαδήμας

Πόλεως παραλειπομένων. {Πολυγραφημένο}.

θεσσαλονίκη

1989

 

Ρούλα Παπαδημητρίου

Αγώνες για τη Λευτεριά. Μυθιστόρημα

<Εταιρία Μακεδονι­κών Σπουδών>θεσσαλονίκη

1970

 

Ανέστης Παπαδόπουλος

Αναμνήσεις και Νοσταλγήματα από τον Πόντον μας

Εδεσσα

1962

 

Π. Παπαδόπουλος-Τρωΐλος

 Φλοίσβοι και χείμαρροι. Μουσικό σκετς, Εμμετρα σκετς

θεσσαλονίκη

1958

 

Π. Τρωϊλος[= Παν. Παπαδόπουλος],

Διόσκουροι και Αλκυόνες. Ανέκδοτο Μυθιστόρη­μα

Εδεσσα

1972

 

Π. Τρωϊλος[= Παν. Παπαδόπουλος],

Μουσικός Αυλός, (χωρίς άλλα στοιχεία).

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Παπάς

Παράγραφος 1,2. Ποιήματα

Εξάντας

1987

 

Ομηρος Πέλλας {=Οδυσσέας Γιαννόπουλος}

STALAC VI G Ημερολόγιο της Ομη­ρίας.

Εκδόσεις Μνήμη, Αθήνα,

(εκδ. Β', Νεφέλη, 1990).

1962

 

Ομηρος Πέλλας

Διηγήματα

Κέδρος, Αθήνα

1978

 

Ομηρος Πέλλας

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

θεσσαλονίκη

1988

 

Γ. Ε. Πέτσος

Ανήφορος.  Ποιήματα

Αθήνα

 

 

Χ. Χ. Πετρίδης

Ο Κήρυκος.  Διήγημα

Εκδοση Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου θεσσαλο­νίκης

1904

 

Γ. Σαμαρτζίδης

Ποιητικές ανησυχίες. Ποιήματα Εκδ. Β'

Σκύδρα

1990

 

θεοδ. Σαρηγκιόλης

Ο άγιος σκοπευτής. Τραγούδια

Εδεσσα

1984

 

 Κων. Ι. Σιβένας

Η Εδεσσα επί Τουρκοκρατίας. Λαογραφική περιγραφή

θεσσαλονίκη

1974